Wsparcie finansowe za zaangażowanie kolejnych pracowników

Posted on 04/12/2017 11:35am

Znaczące wydatki związane z zatrudnieniem następnych pracowników zrażają wielu przedsiębiorców do zatrudniania kolejnych. Posiadają jednak okazję na wsparcie finansowe pod warunkiem, że zaangażują osobę zarejestrowaną jako bezrobotna w PUP.
przykładowa strona internetowa
Author: Serge Kij
Source: http://www.flickr.com


Refundacja może zmniejszyć wydatki powiązane z zaangażowaniem nowego pracującego, a osoby bezrobotne posiadają w ten sposób większe możliwości na znalezienie zatrudnienia. Jest to refundacja części wydatków, które ponosi pracodawca na uposażenia, premie, również składki na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca zmuszony jest zaangażować wskazaną osobę bezrobotną w całym wymiarze czasu pracy na okres wskazany w umowie, objęty refundacją wydatków, również do dalszego zatrudniania po upływie owego czasu przez 12 miesięcy. Program ten przeznaczony jest do przedsiębiorców, którzy zatrudniają osobę do 30 roku życia, dla której ustalono charakter pomocy i opracowano tę formę pomocy w indywidualnym projekcie działania.


Zatrudniając bezrobotnego wyznaczonego przez urząd pracy pracodawca ma możliwość uzyskać częściowy zwrot kosztów wyposażenia i doposażenia jego stanowiska pracy. Owa refundacja przyznawana jest w wysokości wskazanej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Odbierając takie wsparcie finansowe pracodawca obliguje się jednocześnie do zaangażowania na urządzonym, albo doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy.
Ponadto w związku z przyznaniem refundacji powinien utrzymać stworzone stanowisko pracy przez co najmniej 2 lata. Niedotrzymanie umów owocuje koniecznością oddania przyznanych środków.

Tags: oko, czas, olej, zysk, pomoc